CLARIFICATION TEXT

VERİ SORUMLUSU sıfatıyla, ANKARA ŞOFÖRLER OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT REKLAM İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak (Bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır) faaliyetlerimiz esnasında ,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve ilgili mevzuatlara uygun olarak bazı kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz değerli müşterilerimizi aydınlatmak amacıyla bu aydınlatma metnini hazırladık.

1-İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER:

Ad-Soyad-T.C.Kimlik Numarası-Yabancı Müşteriler İçin Pasaport Numarası-Telefon Numarası-İletişim Ve Adres Bilgisi-Elektronik Posta Adresi-Ödeme Bilgileri- Bağlantı Zamanı- Bağlantı Bitiş Zamanı-IP Adresi- Kullanılan IP Protokolü - Aktarılan Veri Miktarı-Ses Kaydı-Araç İçi, Şirket Merkezi ve Duraklama Noktalarında Alınan Görüntü Kaydı.

2-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞEKLİ:

Şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla telefonla şirketimize ulaştığınızda, internet sitemizi ve sosyal medya platformlarımızı ziyaret ettiğinizde, şirket merkezi ve yolcu bindirme-indirme noktalarına geldiğinizde, şirketimizden taşımacılık hizmeti satın alıp araçlarımızı kullandığınızda, bazı kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanıp işlenmektedir.

3-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI:

Müşteri hizmetleri numarası üzerinden şirketimize ulaştığınızda isim-soyad, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, pasaport verileriniz müşteri hizmetini tamamlayabilmek, hizmetlerimiz hakkında bilgi verebilmek, kayıp eşya bilgisi ve teslimi prosedürünü tamamlayabilmek, siz müşterilerimizle aramızda oluşan taşımacılık hizmeti esnasında yaşanan sorun ve problemleri çözebilmek, öneri ve görüşlerinizi dikkate almak, hukuki işlem tesis edebilmek ve hukuki bir sorun yaşandığında yetkili mercilere ulaştırmak için işlenmektedir.

Şirket merkezi ve yolcu duraklarında ve araç içlerinde bulunan kapalı devre kamera sistemleri ile görüntü veriniz şirketimizin ve siz değerli müşterilerimizin güvenliğini sağlamak, hukuki bir sorun yaşandığında yetkili mercilere ulaştırmak için 7 gün 24 saat yapılan kamera kaydı ile işlenmektedir.

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde kullanılan çerezlerle Bağlantı Zamanı- Bağlantı Bitiş Zamanı-IP Adresi- Kullanılan IP Protokolü - Aktarılan Veri Miktarı verileriniz site güncellemelerimiz, daha iyi hizmet verebilmek adına yapılacak yenilikler için işlenmektedir.

Araç içerisinde seyahat eden konuklarımızın, T.C. kimlik numaraları, ad ve soyadları, oturmuş oldukları koltuk numaraları, kullanmış olduğunuz araçlarımızın plakaları, araç hareket saatleri, hangi yolcu alma durağımızdan aracımıza bindiği verisi 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince E bilet düzenlemek ve Gelir İdaresi Başkanlığı ve T.C. Ulaştırma Alt Yapı Bakanlığı UETDS sistemine aktarmak zorunluluğu olduğundan işlenmektedir. Ayrıca;

-Şirket ile aranızda gerekli sözleşmelerin kurulabilmesi, bir hakkın tesisi, satın aldığınız hizmetlere ilişkin bildirimlerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, seyahat emniyeti ve güvenliğinin sağlanması misafirlerinin can ve mal güvenliğinin korunması veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere yasal yükümlülüklerin veya yetkili idari kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amaçları ile ve kanunların zorunlu tutması sebebiyle,

-İnternet sitemizin daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması, İnternet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet vermek için iletişim kanallarımızı size özgü hale getirmek sebebiyle,

-Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde hukuka uygun olarak bunları işin uzmanları üçüncü kişiler ile paylaşmak sebebiyle,

-Kaza durumlarında yolcularımıza karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek ve hukuki süreçleri yürütmek ve Sigorta faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sebebiyle işlenmektedir.

4- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Kişisel verileriniz KVKK ve GDPR çerçevesinde özetle, resmi kurumlara, denetçilerimize, tedarikçilerimize, bize aracılık yapan firmalara ve iş ortaklarımıza, sigorta şirketlerine ve avukatlarımıza aktarılabilir. Ancak aktarım yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve KVKK’ na uygun olarak yapılmaktadır.

Dolayısıyla kişisel verileriniz;

-İş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlayabilmemiz amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere,

-Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi için Şirketimiz birimlerine ve iş ortaklarımıza,

-Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan genel kolluk örgütlerine, Türkiye İstatistik Kurumu gibi diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,

-İstediğiniz takdirde vekil veya temsilcilerinize ilettiğiniz taleplerin yerine getirilmesi amacıyla avukatlarınız gibi vekil veya yasal temsilcilerinize,

-Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması için şirket idari ve mali birimlerine, aktarılabilmektedir.

5- SOSYAL MEDYA DEĞERLENDİRMESİ 

Sosyal medya hesaplarımızdan birisini ziyaret ettiğinizde, işlenen kişisel verilerinizden dolayı, haklarınıza ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz.

Her ne kadar sorumluluk anlamında sosyal medya operatörü şirketler ile bir paylaşımımız olsa da verilerinizin istenmesinde kapsamlı bir etkimiz olmayıp, veri işleme amaç, yöntem ve vasıtalarını belirlemede hiçbir rolümüzün bulunmadığını belirtmek isteriz. Veri işleme anlamında, bu operatörlerin kurumsal uygulamalarına uymak ile yükümlüyüz. Aşağıda sosyal medya hesaplarımızın linklerini bulabilirsiniz.

https://www.instagram.com/ankara.air

https://twitter.com/ankaraair

https://www.facebook.com/airankara

Kullanıcı hareketlerini analiz ederek, profilinizi çıkarma vasıtası ile sizlerin tercih ve ilgi yönlerini belirleyen bir veri isleme yöntemi kullanan sosyal medya platformları, bu yöntemle sizlere özel olarak pazarlama faaliyetleri yürütmektedir. Eğer, bir sosyal medya hesabınız varsa, bu hesaba giriş yaptığınız cihazlarınızın tümünden sizlere yönelik bu tarzda pazarlama çalışmaları yürütülebilir. Önemle belirtmek gerekir ki, Şirket olarak bizlerin, sizlerin sosyal medyada yapmış olduğunuz hareketlere erişememekte ve sosyal medya platformları vasıtasıyla sizlere ait islenen kişisel verileri elde etmemekte ve bunları kopyalamamaktayız.

Sağlayıcıların kurumsal uygulamalarına göre veri isleme vasıtaları her sosyal medya operatörünün veri isleme vasıtalarının farklı olduğunu da belirtmek isteriz. Bu detaylara istinaden, verilerinizin isleme yöntem ve vasıtalarını belirleyen sosyal medya operatörlerinin gizlilik ve kişisel veri güvenliği politika linklerini aşağıda bulabilirsiniz.

InstagramPrivacyPolicy ; https://help.instagram.com/196883487377501

 Facebook PrivacyPolicy; https://www.facebook.com/policy.php

TwitterPrivacyPolicy; https://twitter.com/en/privacy

 

6- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI:

KVK Kanunu’nun 11. Maddesi ve GDPR 6-17. vd maddeleri uyarınca veri sahipleri,

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, anonimleştirilmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

7- BU KONUDA BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, sitemizde bulabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, www.ankaraair.com adresinden Şirketimize iletebilirsiniz. Veya Gazi Mahallesi Hipodrom Caddesi 20/A Yenimahalle/ANKARA adresine bizzat başvurabilir ya da taleplerinizi konu alan dilekçelerinizi noter vasıtasıyla, iadeli taahhütlü postayla iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

 


COOKIE DISCLOSURE TEXT and POLICY

 

Ankara Şoförler Otomotiv Turizm İnşaat Reklam İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi olarak (Bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır), web sitelerimiz (“Site”), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır.) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIF’ler vb. birtakım teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız.

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”), Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü «EU General Data ProtectionRegulation» (GDPR) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma Metni ve Politikasının amacı, platformların kullanımı esnasında kullanılmakta olan çerez ve piksel gibi kişisel verilerin toplanması/işlenmesi nedeniyle elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde ve uygulamamızda hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi, nasıl kaldırabileceğinizi, net/anlaşılır bir şekilde sizlere açıklamak istiyoruz.


Şirket olarak sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

Çerezlerden Ne Anlıyoruz ?

Çerez, ziyaret ettiğiniz bir web sitesi tarafından bilgisayarınızda depolanan çeşitli verilerden oluşan dosyalardır. Sitemizde kullandığımız çerezler trojan, virüs gibi kötü niyetli yazılımların bilgisayarınıza sızmasına olanak veren yazılımlar değildir. Sitemiz, diğer pek çok web sitesi gibi "Çerezler" veya "Diğer Teknolojileri"(Google, Apple veya benzer teknolojiler tarafından atanan e-postalar, JavaScript, aygıt kimlikleri ile bağlantılı olan "piksel etiketleri", "web işaretçileri", "boş GIF'ler") kullanabilir. Sitelerimizde kullandığımız çerezleri aşağıda yer alan "Sitelerimizde Kullanılan Çerezler ve İşlevleri" tablosundaki açıklamalarda bulabilirsiniz.

Web sitesinden çerezler aracılığı ile istenen bilgiler kısaca, size daha iyi bir hizmet verebilmek ve sorularınızı cevaplamak için kullanılmaktadır. Bahsedilen şirketimize ait tüm web siteleri, çerezleri siteyi daha yüksek performanslı çalıştırmak ve ziyaretçilerimiz için hangi bilgi ve tanıtımların daha faydalı olduğunu anlamak için kullanılmaktadır. Bizde söz konusu bilgileri rezervasyonlarınız veya taleplerinizi işleme koymak ve biz ve başkaları için ilgi alanlarınıza özel çevrimiçi ve mobil reklam, ileti ve içerik sunmak için kullanırız.

Çerez Saklanması ile Neleri Amaçlıyoruz?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"), Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenlemesi (GDPR) ve kişisel verilerle ilgili yürürlükte olan tüm çevre mevzuatlar bakımından sizleri kullandığımız çerezler hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

Bu bildirim ile amaçladığımız hedefler aşağıda özetlemiştir.

Öncelik tanımak: Web sitemizde çeşitli sayfaları gezme ve çerezlerin bilgisayarınızda tutulması ile ilgili kararı size bırakmak.

Kayıt altına almak: Yasalar karşısında hem sizin sitemizi ziyaretiniz ile ilgili aksiyonları, hem de çerez bilgilerini dokümante etmek.

Şeffaflık: Web sitesinden topladığımız tüm kişisel ve diğer veriler ile ilgili şüpheye neden olmayacak şekilde açıklama yapmak.

Kesinlik: Sitedeki çerezlerin tam listesini sağlamak ve teknolojik olanaklar hakkında sizi bilgilendirmek.

Vazgeçme: Sağladığımız bilgiler doğrultusunda sitemizi ziyaret etme hakkınızdan vazgeçmenizi sağlamak.

Güncellemek: Eklenen yeni çerezler ve teknolojiler hakkında sizleri sürekli bilgilendirmek.

 

Çerezlerdeki Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Hangi Çerezleri Topluyoruz?

Çerezler web sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklanan küçük metin dosyalarıdır. Bazı durumlarda şirketimiz veya üçüncü taraf Çerezlerini bize sağladığınız veya bizim elde ettiğimiz kişisel bilgilerinizle birleştirebiliriz, ancak çerezler tek başlarına kimliğinizi bize açıklamak için kullanılamaz. Çerezler, deneyiminizi iyileştirmek üzere Sitede kullanılabilir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; Kişisel verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz. 

Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak, Web Sitesi'ne eriştiğiniz cihazda;

 • Ad- Soyad,
 • E-mail,
 • Telefon numarası,
 • Doğum Tarihi,
 • Ülke ve Ülke Kodu,
 • Adres,
 • Şifre verileriniz;
 • IP, URL ve giriş çıkış kayıtlarınıza dair veriler, eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz hizmet ve ürünlerimizi, Web Sitesi'nde yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

Verileriniz; bilgi güvenliği, kayıt tutmak, rezervasyon ile ilgili süreçlerin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Ad, soy ad, e-mail, telefon numarası, doğum tarihi, evlilik tarihi, ülke, ülke kodu ve adres bilgilerinizi tekrar pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işleyebilmekteyiz.

Üçüncü Kişilerden Çerez Kabul Ediyor Muyuz?

İnternet Sitelerimizi ziyaretiniz esnasında reklam dahil size sunulacak içeriği kişiselleştirmek ve geliştirmek amacıyla, üçüncü kişi internet sitelerinden gelen Çerezler cihazınızda depolanabilir. Bu kapsamda, Sosyal ağlardan gelen içerikleri sayfalarımızda yayınlayabiliriz. Bu nedenle, destek sayfalarımızdaki bu içeriğe başvurmakla, ilgili sosyal ağdan gelen bir Çerez cihazınızda saklanabilir. Daha detaylı bilgi için bu sosyal ağların çerez politikalarını okumanızı tavsiye ederiz.

Üçüncü Kişi Destek Sayfalarına Çerez Yerleştiriyor Muyuz?

Çerezlerimizi, markalarımız ve/veya ürünlerimize yönelik reklamlar yayınlayan iş ortaklarımızın internet sitelerine yerleştirebiliyoruz. Bu Çerezler size ilgi alanlarınıza hitap eden uygun içerik sunmak ve içeriğimize (reklam dahil) ne süreyle görüntülendiğini değerlendirmek için kullanılmaktadır.

Çerez Kişisel Verilerinin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir?

Şirket olarak, Çerez Aydınlatma Metni ve Politikası kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve KVKK ve GDPR mevzuatlarına uygun şekilde tedarikçilerimize, aracılık faaliyeti gösteren firmalarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabiliriz.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform ‘un çalışması için zorunlu olan Çerezler ’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform ’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Platform ’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 • Ziyaretçiler, Platformu görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır.
 • Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platforma erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
 • Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

AdobeAnalytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

* Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin geride bıraktığı tüm çerezleri üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla da silebilirsiniz.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. Maddesi ve GDPR 17. vd maddeleri uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 •  

Bu Konuda Bizimle iletişime Geçin

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, sitemizde bulabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, http://www.ankaraair.com adresinden Şirketimize iletebilirsiniz. Veya Gazi Mahallesi Hipodrum Caddesi 20/A Yenimahalle/Ankara adresine bizzat başvurabilir ya da taleplerinizi konu alan dilekçelerinizi noter vasıtasıyla, iadeli taahhütlü postayla iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.